PL
Pogotowie gazowe

602 343 343

792 008 866

Informacje o akcyzie na paliwo gazowe Ustawa

Akcyza na paliwo gazowe

Informacja dla odbiorcy o opodatkowaniu akcyzą sprzedaży paliwa gazowego.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) począwszy od dnia 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Finalny nabywca gazowy

Obciążenie sprzedaży paliwa gazowego akcyzą, a także obowiązki odbiorcy i sprzedawcy paliwa gazowego w zakresie podatku akcyzowego zależą od kwalifikacji odbiorcy do właściwej kategorii podmiotowej. Wśród odbiorców Ustawa wyróżnia finalnego nabywcę gazowego.
Finalnym nabywcą gazowym jest, co do zasady, ostateczny konsument gazu, w szczególności podmiot, który nabywa paliwo gazowe na terytorium kraju, niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. pkt 19a Ustawy). Co do zasady, sprzedaż przez SIME Polska Sp. z o.o. paliwa gazowego finalnemu nabywcy gazowemu podlega opodatkowaniu akcyzą.
W takim przypadku, na SIME Polska ciąży obowiązek naliczania akcyzy i rozliczania się z fiskusem, na odbiorcy natomiast ciąży obowiązek wskazania sprzedawcy przeznaczenia paliwa gazowego. W tym celu należy złożyć w siedzibie naszej firmy stosowne oświadczenie. Na podstawie tego oświadczenia SIME Polska przy sprzedaży paliwa gazowego zastosuje właściwą stawkę lub zwolnienie z akcyzy.

Akcyza (z wyjątkiem podmiotów zwolnionych o czym poniżej) wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ)[1], a za gaz używany do celów transportu samochodowego dla odbiorców używających gaz do celów opałowych wynosi 10,54 zł/1 gigadżul (GJ) wg stanu na dzień 10 grudnia 2015 r. wynosi dla odbiorców używających gaz do celów opałowych.
Formularz stosownego oświadczenia pobrać można ze strony internetowej SIME Polska (załącznik na dole strony) lub w Biurze Obsługi Klienta SIME Polska.

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy (art.31b ust. 1-4 Ustawy).
Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest zwolnienie sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe.
Ponadto, sprzedaż paliwa gazowego może być zwolniona z podatku akcyzowego, kiedy jest ono przeznaczone:

1. Do celów opałowych:
1.1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
1.2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
1.3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
1.4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
1.5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

2. Do celów opałowych przez:
2.1. organy administracji publicznej;
2.2. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2.3. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2.4. żłobki,kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2.5. podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2.6. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2.7. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak również do napędu statków powietrznych, w żegludze, włączając rejsy rybackie- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym. Ustawa przewiduje zwolnienie dostawy gazu do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej oraz w procesie produkcji wyrobów energetycznych, jak również gazu wykorzystywanego do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w celach zwolnionych lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów gazowych.

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. 31b ust. 5- 11 Ustawy. Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.

[1]  * przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy.