PL
Pogotowie gazowe

602 343 343

792 008 866

Taryfa

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), samodzielnie opracowują taryfę, zgodnie z zakresem działalności prowadzonej na podstawie posiadanych koncesji.

W przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 28 czerwca 2013 r.  Dz. U. poz. 820 określone zostały rodzaje cen, oraz sposób ustalania opłat za wybrane czynności, jakie przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest ustalić w swojej taryfie, a także wskazane kategorie kosztów, które można uwzględnić kalkulując poszczególne stawki i/lub ceny.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego taryfę zatwierdza lub odmawia jej zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

Przewiduje się, że w 2016 r. Prezes URE zwolni sprzedawców gazu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.  Zwolnienia te dotyczyć będą wyłącznie cen za paliwo gazowe, a w początkowym okresie tylko dużych odbiorców – powyżej 110 Kwh/h.

W załączeniu Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego SIME Polska sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy stosowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku ceny za gaz ziemny i opłaty za usługę dystrybucyjną dla naszych Klientów w grupie taryfowej SG-1, czyli pobierających do 10 m3/h (głównie gospodarstwa domowe i small biznes), które naliczane są według obecnej Taryfy nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego – SIME Polska Sp. z o.o. zatwierdzonej dnia 15 marca 2016 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pełną treść Taryfy nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego – SIME Polska Sp. z o.o. znajdą Państwo zamieszczoną poniżej w formie pliku PDF.

Z przyjemnością informujemy, iż wszyscy nasi obecni Klienci mogą skorzystać z oferty promocyjnej „WIOSNA – LATO 2016” za dostarczony gaz ziemny w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Zgodnie z aktualną Taryfą nr 6 SIME Polska sp. z o.o., cena gazu ziemnego dla klientów grupy SG 1 zwolnionych z akcyzy (głównie gospodarstwa domowe) wynosi 10,240 groszy za 1 kWh (bez VAT), a dla klientów zobowiązanych do płacenia akcyzy za gaz zużywany do celów opałowych (głównie klienci biznesowi) cena wynosi 10,602 groszy za 1 kWh (bez VAT). Po rabacie cena wynosi 9,995 gr za 1 kWh (bez podatku VAT i akcyzy) oraz 10,357 gr za kWh (bez VAT z akcyzą). 

Pozostałe stawki, tj. opłata abonamentowa, opłata stała i zmienna za usługę dystrybucji, pozostają bez zmian zgodnie z Taryfą nr 6.

Warunkiem skorzystania z rabatu jest terminowe uregulowanie płatności. W przypadku braku terminowych wpłat, cena za paliwo gazowe stosowana będzie zgodnie ze stawkami z Taryfy nr 6.

TAB_2a-01-01 (1)