PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Przelicznik kWh

 

Polska podobnie jak inne kraje w Europie, stosuje rozliczenia zużytego gazu ziemnego na podstawie ilości dostarczonej energii. Taki sposób rozliczania zużycia paliwa gazowego – w kWh, umożliwia klientom porównywanie cen różnych nośników energii (np. gazu z energią elektryczną). Na Państwa fakturach, dla celów informacyjnych, podane jest zużycie gazu w m3 natomiast podstawą rozliczenia, zgodnie z obowiązująca taryfą, są jednostki miary podane w kWh. Taki sposób rozliczania należności za gaz ziemny wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U z 2013 r. poz. 820.).

Poniżej prezentujemy sposób, w jaki wylicza się ilość kWh, która znajduje się na fakturach otrzymywanych za gaz ziemny:

 Przeliczenie zużycia gazu ziemnego z m3 na kWh.

ilość pobranego gazu w m3 x ciepło spalania gazu dostarczonego w danym okresie = ilość pobranej energii w kWh

przy czym:

  • ilość pobranego gazu w m3 – wynika z odczytów licznika (gazomierza),
  • ciepło spalania gazu dostarczonego w danym okresie – rzeczywiste ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz – System S.A. dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu w oparciu o pomiary dokonywane przez precyzyjne urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) i wyliczane zgodnie z algorytmem zawartym w normie PN-EN ISO 6976:2008.

Standardowe ciepło spalania jednego m3 gazu ziemnego = 10,972 kWh, ale w różnych okresach może różnić się w niewielkim stopniu od tej liczby.

Przykładowe przeliczenie dla 110 m3:

110 m3 x 10,972 kWh/m3= 1206,92 kWh tj. 1207 kWh

Liczba ta w innym okresie może wynosić np.

110 m3 x 11,201 kWh/m3= 1232,11 kWh tj. 1232 kWh

Dzięki takiemu sposobowi obliczania zużycia gazu ziemnego płacą Państwo za rzeczywiście pobraną energię.

Informacje o cieple spalania w danym okresie (tzw. współczynnik korygujący) podajemy każdorazowo na fakturze rozliczeniowej.