PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Taryfa

 

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), samodzielnie opracowują taryfę, zgodnie z zakresem działalności prowadzonej na podstawie posiadanych koncesji.

W przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki  z 28 czerwca 2013r.  Dz. U. poz. 820 określone zostały rodzaje cen oraz sposób ustalania opłat za wybrane czynności, jakie przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest ustalić w swojej taryfie, a także wskazane kategorie kosztów, które można uwzględnić kalkulując poszczególne stawki i/lub ceny.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego taryfę zatwierdza lub odmawia jej zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

 

Obecnie obowiązującą taryfą SIME Polska Sp. z o.o. jest Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego, której treść znajdą Państwo poniżej w formie pliku pdf.