PL
Gas emergency

602 343 343

792 008 866

Przyłącz się do nas

W zakładce zalety gazu ziemnego prezentujemy walory „błękitnego paliwa”. Jeżeli po zapoznaniu się z tą informacją i analizie naszych bardzo konkurencyjnych stawek za gaz ziemny i usługę dystrybucji zdecydowali się Państwo przyłączyć do sieci i rozpocząć korzystanie z gazu ziemnego należy wykonać kilka nieskomplikowanych czynności.

Po pierwsze należy sprawdzić, czy Państwa posesja znajduje się w zasięgu naszej sieci gazowej. W zakładce obszar działania znajdziecie Państwo informację, w jakich miejscowościach i ulicach znajduje się nasza sieć gazowa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Biurem Technicznym.

Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej wymaga aktywności zarówno po stronie Klienta, jak i SIME Polska. My budujemy odcinek od gazociągu do granicy posesji (na ogół ogrodzenia) oraz zakładamy skrzynkę gazową z gazomierzem. Po stronie Klienta należy zamówienie projektu instalacji gazowej od granicy działki do budynku oraz w budynku, a następnie wybudowanie tej instalacji.

Dla ułatwienia podajemy informację o firmach instalacyjnych, które wykonały na terenie naszego działania co najmniej kilka instalacji. Część z nich zajmuje się wykonywaniem „pod klucz”, czyli załatwia również formalności w SIME Polska i urzędach, a także wykonuje projekty.

Aby ułatwić Państwu przejście przez procedurę przyłączenia, poniżej prezentujemy ją krok po kroku.

 

Krok 1

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI GAZOWEJ

Wypełnienie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami:

  • Mapa poglądowa terenu w skali z zaznaczonym obiektem odbioru paliwa gazowego;
  • kopie aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu.

 Druk wniosku do pobrania poniżej. W razie pytań, w każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Biurem Technicznym . Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przekazywać korespondencyjnie na adres siedziby.

Krok 2

OKREŚLENIE PRZEZ SIME POLSKA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI GAZOWEJ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają m.in. przewidywaną długość przyłącza, zakres prac do wykonania w związku z planowanym przyłączeniem obiektu. Zachowują ważność przez okres jednego roku od dnia wydania. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz wybudować/rozbudować wewnętrzną instalację gazową zgodnie z prawem budowlanym.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na adres do korespondencji wskazany we Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Krok 3

ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

Po wydaniu Warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz otrzymaniu informacji o gotowości Klienta do zawarcia umowy SIME Polska przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej.
Umowa nakłada na Klienta m.in. następujące obowiązki:
– uiszczenie opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości obliczonej na podstawie obowiązującej Taryfy SIME Polska, 
– wykonanie projektu technicznego i wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej w sposób zapewniający bezpieczny odbiór gazu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Krok 4

ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ NA DOSTARCZANIE GAZU ORAZ ODBIÓR GAZU

Po zakończeniu prac budowlanych Klient dostarcza SIME Polska zgłoszenie gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia gazem ziemnym. W dokumencie tym Klient, kierownik budowy instalacji gazowej oraz kominiarz – każdy w zakresie swojej właściwości – oświadczają, iż instalacja została w sposób zapewniający bezpieczny odbiór i użytkowanie gazu ziemnego. Następnie SIME Polska przygotowuje Kompleksową umowę dostarczania gazu ziemnego na podstawie której Klient rozpocznie odbiór gazu, zaś SIME Polska rozpocznie naliczanie cen i opłat za gaz pobrany przez Klienta.

Krok 5

BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient wykonuje projekt budowlany i budowę wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Projektowanie i budowa wewnętrznej instalacji gazowej trwa jednocześnie z projektowaniem i budową przyłącza gazowego.