POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

TYPOWE PYTANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

Co to jest przyłącze gazowe?

Jest to odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do zaworu głównego, włącznie z zabezpieczeniem. Służy on do przyłączania wewnętrznej instalacji gazowej, znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy, do sieci gazowej. Przyłącze gazowe stanowi element sieci, dlatego jego właścicielem jest SIME. Odpowiada ono za sprawność i stan techniczny przyłącza.

Czy mogę sobie sam wybudować przyłącze do sieci gazowej?

Przyłącza gazowe budowane są przez wybrane firmy budowlane, które posiadają stosowne uprawnienia oraz odpowiednią wiedzę techniczną i które podpisały stosowną umowę z SIME. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sieci gazowej, a także kwestie formalne, nie można wybudować przyłącza we własnym zakresie. Wybudowane przyłącze stanowi część gazociągu, będącego własnością SIME – i to właśnie spółka SIME jest odpowiedzialna za stan techniczny przyłącza.

Czy może umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej podpisać jeden z właścicieli domu?

Umowę o przyłączenie do sieci gazowej lub kompleksową umowę sprzedaży gazu ziemnego podpisują właściciele nieruchomości. Jeśli właścicielami nieruchomości są np. współmałżonkowie bez rozdzielności majątkowej, wystarczy  podpisanie umowy przez jednego z małżonków.

Jakie są opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Zgodnie z obowiązującą taryfą, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej za wykonanie przyłącza do 15 metrów wynosi 1650zł netto. Każdy dodatkowy metr kosztuje 57zł netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT. W tę cenę wliczony jest projekt przyłącza, szafka gazowa, koszty wszystkich elementów potrzebnych do jego budowy (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i gazomierz), a także koszt robocizny. Podane ceny gazu obowiązują od dnia 01.10.2017 r. Są to standardowe opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej dla przyłącza o mocy do 110 kWh/h. Opłata przyłączeniowa wnoszona jest przez Klienta w całości. 

Kto finansuje budowę sieci gazowej? Czy gmina albo mieszkańcy dokładają się do budowanej sieci?

Budowę gazociągów finansuje SIME, z własnego kapitału lub z pozyskanego dofinansowania ze środków unijnych (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko). Jedynym kosztem, który ponosi Klient, jest jednorazowa opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, zgodna z obowiązującą taryfą.

 

Czy można przesunąć termin przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej i czy mogę wykonać tylko przyłącze do nieruchomości?

W uzasadnionych przypadkach można przesunąć wykonanie budowy przyłącza na wskazany przez SIME termin. Informacje te są zapisane w Umowie przyłączeniowej. Natomiast SIME nie realizuje przyłączy tzw. nieaktywnych (odbiór gazu musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy przyłączeniowej).

Mieszkam w domu wielorodzinnym. Czy jest możliwość zamontowania podliczników, żeby każdy mógł rozliczać się za swoje zużycie gazu ziemnego?

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej SIME proponuje montaż tylu liczników, ile jest miejsc odbioru gazu ziemnego, czyli osobnego licznika dla każdego odbiorcy. Jedyną kwestią jest czy do każdego układu pomiarowego należy wykonać przyłącze gazowe. Natomiast montaż podliczników wykonywany jest przez Właścicieli we własnym zakresie. Dla podliczników SIME nie wystawia faktury.

Po co potrzebna jest mapa geodezyjna do celów projektowych?

Mapa geodezyjna do celów projektowych potrzebna jest do wykonania projektu przyłącza gazowego. Na mapach geodezyjnych projektant sprawdza możliwość usytuowania przyłącza względem innej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Koszt mapy zawarty jest w opłacie przyłączeniowej.

Kto projektuje przyłącze?

Przyłącze gazowe, czyli odcinek pomiędzy siecią gazową a gazomierzem zlokalizowanym w szafce gazowej, projektowane jest przez uprawnionego do tego projektanta wskazanego przez SIME. Musi on posiadać uprawnienia do projektowania instalacji zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych.

Jak długo od momentu podpisania umowy będę czekał na wybudowanie przyłącza?

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza do sieci gazowej przez SIME muszą Państwo podpisać umowę przyłączeniową i opłacić w całości opłatę przyłączeniową. Od tej chwili SIME przejmuje na siebie wszelkie formalności związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza gazu do nieruchomości. Okres oczekiwania (od momentu wpłaty do wybudowania przyłącza) zamyka się w około 3-6 miesiącach.

Gdzie znajdę projektanta instalacji wewnętrznej?

Projektanta instalacji wewnętrznej, czyli sieci rur łączących gazomierz z odbiornikami gazu w obiekcie (kotłem gazowym lub/i kuchenką gazową), Klient wybiera sam. Można wybrać firmę instalatorską, większość z nich posiada uprawnienia do projektowania.

Czy w przypadku zmian instalacji wewnętrznej muszę to zgłosić do SIME?

Każda zmiana lub ingerencja w instalację gazową, nawet jeśli instalacja jest usytuowana wewnątrz budynku, musi zostać zgłoszona do SIME, gdyż może ona wpływać na bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego. Należy ponadto pamiętać, że każda zmiana w instalacji wymaga nowego projektu i uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Kiedy dokładnie mam wpłacić opłatę przyłączeniową i w jakiej kwocie?

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej wystawiana jest faktura z 14 dniowym terminem płatności. Kwotę z faktury – należy wpłacić na konto SIME w terminie wskazanym na fakturze.

Kiedy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej?

Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej składany jest w momencie, kiedy gotowy jest projekt instalacji wewnętrznej oraz wydana opinia kominiarska.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej?

Zgodnie z Prawem Budowlanym, wewnętrzna instalacja gazowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz projektu instalacji wewnętrznej i opinii kominiarskiej, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej wewnętrznej należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do budynku i mapę do celów projektowych. W imieniu Klienta wniosek może złożyć projektant instalacji wewnętrznej. W ok. 1 miesiąca otrzymujesz pozwolenie na budowę.

Potrzebuję dokumentu odbioru instalacji wewnętrznej do odbioru domu, do kogo mam się zgłosić?

Dokument odbioru instalacji wewnętrznej wystawia firma Instalatorska, która wykonywała instalację. Osoba ta ma uprawnienia gazowe, pozwalające zarówno na wykonanie instalacji wewnętrznej, jak i wydanie stosownego dokumentu dla Klienta SIME.

Kiedy będzie zamontowany gazomierz?

Montaż gazomierza Klient SIME otrzymuje, gdy wybudowane zostanie przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa. Aby gazomierz został uruchomiony, Klient musi spełnić kilka warunków: wnieść opłatę za wykonanie przyłącza, a także podpisać umowę sprzedaży na dostawę gazu ziemnego wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem napełnienia instalacji gazem. Takie zgłoszenie wypełnia Instalator i Klient. Należy pamiętać, że wszelkie formalności związane z uruchomieniem gazomierza i rozpoczęciem odbioru gazu ziemnego należy załatwić w ciągu 6 miesięcy od wybudowania przyłącza (zgodnie z warunkami umowy.

Ile będę czekać na montaż gazomierza od momentu podpisania Umowy sprzedaży?

Na montaż gazomierza czeka się zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby podpisać umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Przed podpisaniem umowy przyłączeniowej Klient powinien złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z mapką z lokalizacją nieruchomości względem ulicy i dokument potwierdzający własność nieruchomości. Po wydaniu warunków przyłączenia pracownik SIME przygotuje umowę przyłączeniową.

Kiedy i jak często należy zlecać przegląd instalacji gazowej?

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego (zarządca/wspólnota) jest zobowiązany do corocznego przeglądu i pomiaru szczelności instalacji gazowej. Kontroler sprawdza gazomierz, miejsca połączeń rur (kształtki), śrubunki, zawory gazowe, kuchenkę, a także kocioł gazowy przy pomocy specjalnego przyrządu – lokalizatora nieszczelności. Pomiary wykonuje technik z uprawnieniami E+D. Tylko takie uprawnienia dają podstawę do wystawienia protokołu szczelności instalacji.

Kiedy muszę zacząć odbierać gaz, żeby nie płacić kary zawartej w Umowie przyłączeniowej?

Instalacja musi zostać uruchomiona w ciągu 12 miesięcy od podpisania Umowy przyłączeniowej. Z naszych doświadczeń wynika, że termin ten w zupełności wystarczy, by przystosować system grzewczy (czyli wewnętrzną instalację gazową) do odbioru gazu. Przypominamy również, że  przekroczenie tego terminu skutkuje naliczeniem kary umownej.

Jak często i kto odczytuje gazomierz?

Gazomierz odczytują pracownicy SIME lub firmy do tego upoważnione przez SIME raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca.

Jak często należy robić przegląd kominiarski?

Liczba kontroli w roku zależy od rodzaju spalanego paliwa. W przypadku gazu ziemnego, jako paliwa gazowego, kontrola powinna odbywać się 2 razy do roku.

Obowiązek taki został określony w art. 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w każdym budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa gazowego, stałego lub ciekłego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.