GAZ ZIEMNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

TYPOWE PYTANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

Jest to odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do zaworu głównego, włącznie z zabezpieczeniem. Służy on do przyłączania wewnętrznej instalacji gazowej, znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy, do sieci gazowej. Przyłącze gazowe stanowi element sieci, dlatego jego właścicielem jest SIME. Odpowiada ono za sprawność i stan techniczny przyłącza.

Przyłącza gazowe budowane są przez wybrane firmy budowlane, które posiadają stosowne uprawnienia oraz odpowiednią wiedzę techniczną i które podpisały stosowną umowę z SIME. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sieci gazowej, a także kwestie formalne, nie można wybudować przyłącza we własnym zakresie. Wybudowane przyłącze stanowi część gazociągu, będącego własnością SIME – i to właśnie spółka SIME jest odpowiedzialna za stan techniczny przyłącza.

Umowę o przyłączenie do sieci gazowej lub kompleksową umowę sprzedaży gazu ziemnego podpisują właściciele nieruchomości. Jeśli właścicielami nieruchomości są np. współmałżonkowie bez rozdzielności majątkowej, wystarczy  podpisanie umowy przez jednego z małżonków.

Zgodnie z obowiązującą taryfą, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej za wykonanie przyłącza o długości do 15 metrów wynosi 2030zł brutto. Każdy dodatkowy metr kosztuje 71zł brutto. W tę cenę wliczony jest projekt przyłącza, szafka gazowa, koszty wszystkich elementów potrzebnych do jego budowy (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i gazomierz), a także koszt robocizny. Opłata przyłączeniowa wnoszona jest przez Klienta w całości.

Budowę gazociągów finansuje SIME, z własnego kapitału lub z pozyskanego dofinansowania ze środków unijnych (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko). Jedynym kosztem, który ponosi Klient, jest jednorazowa opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, zgodna z obowiązującą taryfą.

W uzasadnionych przypadkach można przesunąć wykonanie budowy przyłącza na wskazany przez SIME termin. Informacje te są zapisane w Umowie przyłączeniowej. Natomiast SIME nie realizuje przyłączy tzw. nieaktywnych (odbiór gazu musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy przyłączeniowej).

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej SIME proponuje montaż tylu liczników, ile jest miejsc odbioru gazu ziemnego, czyli osobnego licznika dla każdego odbiorcy. Indywidualną kwestią do ustalenia jest czy do każdego układu pomiarowego należy wykonać przyłącze gazowe. Natomiast montaż podliczników wykonywany jest przez Właścicieli we własnym zakresie. Dla podliczników SIME nie wystawia faktury.

Mapa geodezyjna do celów projektowych potrzebna jest do wykonania projektu przyłącza gazowego. Na mapach geodezyjnych projektant sprawdza możliwość usytuowania przyłącza względem innej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Koszt mapy zawarty jest w opłacie przyłączeniowej.

Przyłącze gazowe, czyli odcinek pomiędzy siecią gazową a gazomierzem zlokalizowanym w szafce gazowej, projektowane jest przez uprawnionego do tego projektanta wskazanego przez SIME. Musi on posiadać uprawnienia do projektowania instalacji zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych.

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza do sieci gazowej przez SIME muszą Państwo podpisać umowę przyłączeniową i opłacić w całości opłatę przyłączeniową. Od tej chwili SIME przejmuje na siebie wszelkie formalności związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza gazu do nieruchomości. Okres oczekiwania (od momentu wpłaty do wybudowania przyłącza) zamyka się w około 3-6 miesiącach.

Projektanta instalacji wewnętrznej, czyli sieci rur łączących gazomierz z odbiornikami gazu w obiekcie (kotłem gazowym lub/i kuchenką gazową), Klient wybiera sam. Można wybrać firmę instalatorską, większość z nich posiada uprawnienia do projektowania.

Każda zmiana lub ingerencja w instalację gazową, nawet jeśli instalacja jest usytuowana wewnątrz budynku, musi zostać zgłoszona do SIME, gdyż może ona wpływać na bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego. Należy ponadto pamiętać, że każda zmiana w instalacji wymaga nowego projektu i uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej wystawiana jest faktura z 14 dniowym terminem płatności. Kwotę z faktury – należy wpłacić na konto SIME w terminie wskazanym na fakturze.

Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej składany jest w momencie, kiedy gotowy jest projekt instalacji wewnętrznej oraz wydana opinia kominiarska.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, wewnętrzna instalacja gazowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz projektu instalacji wewnętrznej i opinii kominiarskiej, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej wewnętrznej należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do budynku i mapę do celów projektowych. W imieniu Klienta wniosek może złożyć projektant instalacji wewnętrznej. W ok. 1 miesiąca otrzymujesz pozwolenie na budowę.

Dokument odbioru instalacji wewnętrznej wystawia firma Instalatorska, która wykonywała instalację. Osoba ta ma uprawnienia gazowe, pozwalające zarówno na wykonanie instalacji wewnętrznej, jak i wydanie stosownego dokumentu dla Klienta SIME.

Gazomierz jest montowany, gdy wybudowane zostanie przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa. Aby gazomierz został uruchomiony, Klient musi spełnić kilka warunków: wnieść opłatę za wykonanie przyłącza, a także podpisać umowę sprzedaży na dostawę gazu ziemnego wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem napełnienia instalacji gazem. Takie zgłoszenie wypełnia Instalator i Klient. Należy pamiętać, że wszelkie formalności związane z uruchomieniem gazomierza i rozpoczęciem odbioru gazu ziemnego należy załatwić w ciągu 6 miesięcy od wybudowania przyłącza (zgodnie z warunkami umowy.)

Na montaż gazomierza czeka się zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Przed podpisaniem umowy przyłączeniowej Klient powinien złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z mapką z lokalizacją nieruchomości względem ulicy. Po wydaniu warunków przyłączenia pracownik SIME przygotuje umowę przyłączeniową.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego (zarządca/wspólnota) jest zobowiązany do corocznego przeglądu i pomiaru szczelności instalacji gazowej. Kontroler sprawdza gazomierz, miejsca połączeń rur (kształtki), śrubunki, zawory gazowe, kuchenkę, a także kocioł gazowy przy pomocy specjalnego przyrządu – lokalizatora nieszczelności. Pomiary wykonuje technik z uprawnieniami E+D. Tylko takie uprawnienia dają podstawę do wystawienia protokołu szczelności instalacji.

Instalacja musi zostać uruchomiona w ciągu 12 miesięcy od podpisania Umowy przyłączeniowej. Z naszych doświadczeń wynika, że termin ten w zupełności wystarczy, by przystosować system grzewczy (czyli wewnętrzną instalację gazową) do odbioru gazu. Przypominamy również, że  przekroczenie tego terminu skutkuje naliczeniem kary umownej.

Gazomierz odczytują pracownicy SIME lub firmy do tego upoważnione przez SIME raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca.

Liczba kontroli w roku zależy od rodzaju spalanego paliwa. W przypadku gazu ziemnego, jako paliwa gazowego, kontroli należy dokonywać przynajmniej raz w roku – art. 62 ustawy Prawo budowlane. Niezależnie od zużywanego paliwa co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni przekraczającej 1000m2.

Obowiązek taki został określony w art. 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w każdym budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa gazowego, stałego lub ciekłego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.

Liczba kontroli w roku zależy od rodzaju spalanego paliwa. W przypadku gazu ziemnego, jako paliwa gazowego, kontroli należy dokonywać przynajmniej raz w roku – art. 62 ustawy Prawo budowlane. Niezależnie od zużywanego paliwa co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni przekraczającej 1000m2.

Obowiązek taki został określony w art. 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w każdym budynku, w którym odbywa się proces spalania paliwa gazowego, stałego lub ciekłego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.