INFORMACJE IRiESD

IRiESD 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

SIME Polska Sp. z o.o. informuje, że z dniem 23 grudnia 2021 r. godz. 6:00 weszła w życie zmieniona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania dotychczas obowiązującej IRiESD. Dodatkowo w dniach od 27 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje IRiESD z uczestnikami systemu w wyniku, których zostały zgłoszone uwagi. Uwzględniono część uwag odnoszących się do przedmiotu konsultacji.

W zaktualizowanej IRiESD doprecyzowane zostały przede wszystkim uregulowania dotyczące sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego w wyniku zmiany Rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Z dniem 23 grudnia 2021 r. godz. 5:59 traci moc Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. wprowadzona w życie od dnia 08 grudnia 2020 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Każda spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zobowiązana jest uzyskać status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz posiadać i zamieścić na swojej stronie internetowej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Poniżej zamieszczamy Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. w wersji obowiązującej od dnia 23 grudnia 2021 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Integralną część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. stanowi Umowa o świadczenie usługi dystrybucji.

DOKUMENTY DO POBRANIA: