PRZYŁĄCZENIE KROK PO KROKU

CO DOKŁADNIE MUSISZ ZROBIĆ BY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO NASZEJ SIECI GAZOWEJ?

Poniżej znajdziesz dokładny opis kroków, które musisz podjąć. Pamiętaj, że na każdym etapie przyłączenia do gazociągu możesz liczyć na naszą fachową pomoc.

Zanim zaczniesz, sprawdź czy Twoja posesja znajduje się w zasięgu naszej sieci gazowej. W zakładce Aktualny zasięg znajdziesz spis miejscowości i ulic, przy których znajduje się nasza już funkcjonująca sieć gazowa oraz tych obszarów gdzie niedługo zakończymy nasze nowe inwestycje. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Biurem Technicznym.

Dla ułatwienia podajemy listę sprawdzonych  firm instalacyjnych,

które wykonują również projekty instalacji gazowej i mogą również załatwić formalności w SIME Polska i Urzędach za Ciebie.

1. Wniosek

Złóż Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie obiektu w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów. Zaznacz lokalizację punktu wyjścia z systemu gazowego czyli miejsce usytuowania skrzynki gazowej w granicy posesji.

*Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Klient zaznacza na mapie proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres mailowy info@simepolska.pl bądź drogą pocztową na adres SIME Polska ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew.

2. Określenie warunków przyłączenia

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określimy w terminie 21 dni.

Określają one m.in. przewidywaną długość przyłącza oraz zakres prac do wykonania w związku z planowanym przyłączeniem. Zachowują ważność przez okres jednego roku od dnia wydania. W tym terminie powinieneś  zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz wybudować wewnętrzną instalację gazową zgodnie z prawem budowlanym.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej możesz odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na adres do korespondencji wskazany we Wniosku.

3. Zawarcie umowy

Poinformujemy o możliwości odbioru warunków przyłączenia się do sieci gazowej i możliwość podpisania umowy przyłączeniowej. Umów się na spotkanie z doradcą.

Po wydaniu Warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz otrzymaniu informacji o gotowości Klienta do zawarcia umowy SIME Polska przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa nakłada na Klienta m.in. następujące obowiązki:

– opłacenie faktury w przeciągu 14 dni od podpisania umowy przyłączeniowej.
– wykonanie projektu technicznego i wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej we własnym zakresie w sposób zapewniający bezpieczny odbiór gazu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Budowa instalacji wewnętrznej

Zapytaj czy wybrany instalator może wykonać te czynności w Twoim imieniu. 

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient zamawia u geodety mapę do celów projektowych.

Następnie Klient zamawia u projektanta projekt instalacji wewnątrz budynku oraz doziemnej na terenie posesji do miejsca skrzynki gazowej. Projekt budowy instalacji gazowej należy uzgodnić z SIME Polska w celu potwierdzenia zgodności lokalizacji skrzynki gazowej.

Po uzgodnieniu projeku Klienta zlecamy wykonanie projektantowi projektu przyłącza gazowego od gazociągu do granicy posesji.

Projekt uzyskany od od projektanta należy zgłosić do Starostwa Powiatowego, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Występujemy o zatwierdzenie lokalizacji projektowanego przyłącza gazowego do odpowiedniego zarządcy drogi.

Do budowy / rozbudowy instalacji gazowej niezbędne jest zgłoszenie jest wykonywanie robót budowlanych związanych z budową instalacji gazowej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli tego wymagają obowiązujące przepisy prawa. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych związanych z budową instalacji gazowej lub po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli tego wymagają obowiązujące przepisy prawa.

Nasz wykonawca przystępuje do wykonania przyłącza gazowego.

5. Zawarcie umowy kompleksowej na dostarczenie gazu oraz odbiór gazu

Druk Zgłoszenie gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia gazem ziemnym Klient dostarcza do SIME Polska. Dokument wypełnia Kominiarz, Kierownik Budowy oraz Instalator. Potwierdzają oni swoimi uprawnieniami, że przewody kominowe są drożne, instalacja jest szczelna i wykonana zgodnie z dokumentacją. Pamiętaj by na tym etapie Instalator pozostawił przynajmniej jeden odbiornik podpięty do instalacji gazowej.

Klieny zapoznaje się z umową kompleksową. Po jej podpisaniu, wypełnieniu oświadczenia akcyzowego, instalacja gazowa zostanie napełniona gazem w ciągu 72 godzin od dostarczenia dokumentów do SIME Polska. Dopiero od tego momentu rozpoczynamy naliczanie cen i opłat za pobrany przez Ciebie gaz.

GOTOWE! Zostałeś odbiorcą gazu zimnego!

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient wykonuje projekt budowlany i budowę wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Projektowanie i budowa wewnętrznej instalacji gazowej trwa jednocześnie z projektowaniem i budową przyłącza gazowego.