PRZYŁĄCZENIE KROK PO KROKU

CO DOKŁADNIE MUSISZ ZROBIĆ BY PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO NASZEJ SIECI GAZOWEJ?

Poniżej znajdziesz dokładny opis kroków, które musisz podjąć. Pamiętaj, że na każdym etapie przyłączenia do gazociągu możesz liczyć na naszą fachową pomoc.

Zanim zaczniesz, sprawdź czy Twoja posesja znajduje się w zasięgu naszej sieci gazowej. W zakładce Aktualny zasięg znajdziesz spis miejscowości i ulic, przy których znajduje się nasza już funkcjonująca sieć gazowa oraz tych obszarów gdzie niedługo zakończymy nasze nowe inwestycje. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Biurem Technicznym.

Dla ułatwienia podajemy listę sprawdzonych  firm instalacyjnych,

które wykonują również projekty instalacji gazowej i mogą również załatwić formalności w SIME Polska i Urzędach za Ciebie.

1. Wniosek

Wypełnij i złóż Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wraz z załącznikami:

  • Mapa poglądowa terenu w skali z zaznaczonym obiektem odbioru paliwa gazowego;
  • kopie aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu.

Wniosek do pobrania poniżej. Tak przygotowane dokumenty złóż osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przekaż korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

2. Określenie warunków przyłączenia

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają m.in. przewidywaną długość przyłącza oraz zakres prac do wykonania w związku z planowanym przyłączeniem. Zachowują ważność przez okres jednego roku od dnia wydania. W tym terminie powinieneś  zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz wybudować wewnętrzną instalację gazową zgodnie z prawem budowlanym.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej możesz odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na adres do korespondencji wskazany we Wniosku.

3. Zawarcie umowy

Po wydaniu Warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz otrzymaniu informacji o gotowości Klienta do zawarcia umowy SIME Polska przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa nakłada na Klienta m.in. następujące obowiązki:

– uiszczenie opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości obliczonej na podstawie obowiązującej w chwili podpisania umowy Taryfy SIME Polska,
– wykonanie projektu technicznego i wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej we własnym zakresie w sposób zapewniający bezpieczny odbiór gazu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Budowa instalacji wewnętrznej

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient wykonuje projekt budowlany i budowę wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Projektowanie i budowa wewnętrznej instalacji gazowej trwa jednocześnie z projektowaniem i budową przyłącza gazowego.

5. Zawarcie umowy kompleksowej na dostarczenie gazu oraz odbiór gazu

Po zakończeniu prac budowlanych należy dostarczyć nam Zgłoszenie gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia gazem ziemnym. W dokumencie tym Klient, kierownik budowy instalacji gazowej oraz kominiarz – każdy w zakresie swojej właściwości – oświadczają, iż instalacja została wykonana w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie z gazu ziemnego.

My następnie przygotujemy Kompleksową umowę dostarczania gazu ziemnego na podstawie której będziesz mógł już rozpocząć odbiór gazu. Dopiero od tego momentu rozpoczynamy naliczanie cen i opłat za pobrany przez Ciebie gaz.

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient wykonuje projekt budowlany i budowę wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Projektowanie i budowa wewnętrznej instalacji gazowej trwa jednocześnie z projektowaniem i budową przyłącza gazowego.