Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

http://www.pois.gov.pl/

SIME Polska Sp. z o.o. jest jednym z beneficjentów środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu ziemnego. W ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego zostały zawarte z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację następujących projektów:

  1. Projekt nr POIS.07.01.00-00-0021/16 pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewski oraz w powiatach ościennych, tj. warszawskim-zachodnim i żyrardowskim”

Celem bezpośrednim projektu jest budowa „inteligentnej” infrastruktury gazowej na niezgazyfikowanych terenach gmin zlokalizowanych na terenie powiatów: sochaczewskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego.

Inwestycja polega na budowie sieci gazowej na terenach jeszcze niezgazyfikowanych następujących gmin: Sochaczew, Brochów, Błonie, Wiskitki, Kampinos, Leszno, Nowa Sucha, Teresin i m. Sochaczew.

W ramach projektu zostanie wybudowane około 54,29 km gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia.

Planowany całkowity koszt projektu: 10 780 248,36 zł

Wartość dofinansowania: 6 246 291,28 zł

  1. Projekt nr POIS.07.01.00-00-0005/17 pn. „Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim”

Celem bezpośrednim projektu jest budowa „inteligentnej” infrastruktury gazowej na niezgazyfikowanych terenach gmin zlokalizowanych na terenie powiatów: mińskiego, wołomińskiego i węgrowskiego.

Inwestycja polega na budowie sieci gazowej na terenie następujących gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów.

W ramach projektu zostanie wybudowane około 48,76 km gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia.

Planowany całkowity koszt projektu: 11 774 308,40 zł

Wartość dofinansowania: 6 838 068,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko