SPRZEDAŻ REZERWOWA I SPRZEDAŻ Z URZĘDU

Informacje

,,Informujemy, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej zawartej przed dniem 18 czerwca 2019 r. o postanowienia dotyczące sprzedaży rezerwowej. Stosowny wniosek znajduje się poniżej, w dokumentach do pobrania.

Zgodnie z art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) SIME Polska Sp. z o.o. oferuje sprzedaż rezerwową dla odbiorców końcowych paliwa gazowego przyłączonych do sieci SIME Polska Sp. z o.o. w przypadku zaistnienia okoliczności, w których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania paliwa gazowego lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą. W tym celu odbiorca powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać SIME Polska Sp. z o.o. jako sprzedawcę rezerwowego lub innego wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego. Wówczas, operator sytemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz Klienta, zawiera ze sprzedawcą rezerwowym stosowną umowę.

Dzięki temu Klienci mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego i nie muszą podejmować dodatkowych działań, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy. O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez SIME Polska Sp. z o.o. w terminie 30 dni.

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy SIME Polska Sp.z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali Klienci indywidualni.

Klienci biznesowi rozliczani będą wg Cennika zatwierdzonego przez Zarząd Spółki SIME Polska Sp. z o.o., zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi.

W sytuacji, jeśli nie wybiorą Państwo sprzedawcy rezerwowego, a zaistnieją okoliczności, w których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania paliwa gazowego lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą, sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana przez sprzedawcę z urzędu, którym jest SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew.”

Korzyści

Pliki do pobrania