Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób i podmiotów
kontaktujących się z SIME Polska Sp.  z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób i podmiotów kontaktujących się z SIME Polska Sp.  z o.o.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Znajdują się one w niej dlatego, że kontaktowali się Państwo z nami, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub listownie. W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491, adres e-mail: info@simepolska.pl, tel. 22 10 25 300 („Administrator”).

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną u Administratora w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@simepolska.pl, tel. +48 531 915 898 lub pisemnie na adres SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96 – 500 Sochaczew.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe. Przetwarzanie odbywa się na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: (i) podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług objętych umową, (ii) podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (iii) dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), (iv) firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do świdczenia usług przez Administratora, (v) podmiotom z grupy kapitałowej. W przypadku udostępnienia przez Państwo do SIME Polska Sp. z o.o. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, SIME Polska Sp. z o.o. prosi o poinformowanie tych osób:

  • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych SIME Polska Sp. z o.o;
  • o tym, że SIME Polska Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
  • o tym, że są Państwo źródłem, od którego SIME Polska Sp. z o.o.  pozyskała ich dane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi świadczonych przez Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego były zbierane. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Administratora: daneosobowe@simepolska.pl. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas korespondencji zgodnie z wytycznymi RODO.