KOMUNIKAT REMIT

CO TO JEST?

REMIT to nazwa skrócona rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Rozporządzenie zostało wprowadzone, aby zapewnić otwartą i uczciwą konkurencję na hurtowych rynkach energii. Z uwagi na fakt, że hurtowe rynki energii w całej Unii Europejskiej są ze sobą coraz ściślej powiązane nałożenie na kraje członkowskie dodatkowych i wspólnych dla całej Unii regulacji prawnych ma zapewnić, aby konsumenci i inni uczestnicy rynku mogli mieć zaufanie do ich integralności, a ceny ustalane na hurtowych rynkach energii odzwierciedlały uczciwą i konkurencyjną grę rynkową popytu i podaży, oraz aby z nadużyć na rynku nie można było czerpać korzyści.

Rozporządzenie REMIT nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków w zakresie informacyjno-sprawozdawczym związanych m.in. z zakazem manipulacji na rynku i zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych.

Informacja wewnętrzna oznacza informację o szczegółowym charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomości, która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym i która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

SIME Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia (treść poniżej), jest zobowiązana publikować informacje wewnętrzne.

Uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne, dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części. Takie ujawnienie obejmuje informacje, dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji, służących produkcji, magazynowaniu przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny, bądź informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji.” (art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT).