Konsultacje projektu IRiESD

SIME Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 9g ust. 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, a w szczególności do zmian w IRiESP GAZ-SYSTEM S.A.

Po otrzymaniu ewentualnych uwag od użytkowników systemu projekt zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez zarząd SIME Polska Sp. z o.o.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 28 marca 2019 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: a.mitrega@simepolska.pl

Formularz zgłaszania uwag do projektu IRiESD

Projekt IRiESD SIME Polska – zmiana 03.2019 publikacja