POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SPRZEDAŻY GAZU DO ODBIORCY BIZNESOWEGO

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Obciążenie sprzedaży paliwa gazowego akcyzą, a także związane z tym obowiązki po stronie odbiorcy i sprzedawcy gazu zależą od prawidłowej kwalifikacji odbiorcy, dokonanej na podstawie złożonego w siedzibie SIME Polska odpowiedniego oświadczenia.

Ustawa wyróżnia finalnego nabywcę gazowego oraz pośredniczący podmiot gazowy.

Finalnym nabywcą gazowym jest, co do zasady, ostateczny konsument gazu, w szczególności podmiot, który nabywa paliwo gazowe na terytorium kraju, niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust.1 pkt 19a Ustawy).

Pośredniczącym podmiotem gazowym jest w szczególności podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 • dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu paliwa gazowego, lub
 • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 • używający paliwa gazowego zarówno do celów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak również i do celów objętych zerową stawką akcyzy,

który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności (art. 2 ust.1 pkt 23d Ustawy).

Sprzedaż gazu pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Co do zasady, sprzedaż paliwa gazowego finalnemu nabywcy gazowemu podlega opodatkowaniu akcyzą. W takim przypadku, na SIME Polska ciąży obowiązek naliczania akcyzy i rozliczania się z odpowiednimi organami podatkowymi, na odbiorcy natomiast ciąży obowiązek wskazania SIME Polska przeznaczenia paliwa gazowego.

W tym celu należy złożyć w siedzibie naszej firmy stosowne oświadczenie. Na podstawie tego oświadczenia SIME Polska przy sprzedaży paliwa gazowego zastosuje właściwą stawkę lub zwolnienie z akcyzy.

Akcyza (z wyjątkiem podmiotów zwolnionych o czym poniżej) wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ)[1], a za gaz używany do celów transportu samochodowego wynosi 10,54 zł/1 gigadżul (GJ) wg stanu na dzień 1 grudnia 2017 r. Formularz stosownego oświadczenia pobrać można ze strony internetowej SIME Polska lub w Biurze Obsługi Klienta SIME Polska.

ZWOLNIENIA Z AKCYZY

Ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy (art.31b ust. 1-4 Ustawy).

Z punktu widzenia podmiotu będącego finalnym nabywcą gazowym najważniejsze jest zwolnienie przewidziane dla nabycia paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe.

Ponadto, sprzedaż gazu może być zwolniona z podatku akcyzowego, kiedy jest ono przeznaczone:

 1. do celów opałowych:
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 • przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
 1. do celów opałowych przez:
 • organy administracji publicznej;
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. I ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewidziano również zwolnienia sprzedaży gazu przeznaczonego do napędu statków powietrznych, w żegludze, włączając rejsy rybackie- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym. Ustawa przewiduje zwolnienie dostawy gazu do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej oraz w procesie produkcji wyrobów energetycznych, jak również gazu wykorzystywanego do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w celach zwolnionych lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów gazowych. Zastosowanie zwolnienia uzależnione jest od treści oświadczenia złożonego przez finalnego nabywcę gazowego.

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. 31b ust. 5-11 Ustawy. Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

[1]  * przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy.