SIME Polska Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa, a w szczególności do zmian w IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 3 lutego 2016 r.

Po otrzymaniu ewentualnych uwag od użytkowników systemu projekt zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez zarząd SIME Polska Sp. z o.o.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2016 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór

znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: a.mitrega@wordpress2341886.home.pl

Formularz zgłaszania uwag do projektu IRiESD

Projekt zmian do IRiESD SIME Polska – tryb rejestracji zmian

Projekt Zmian do IRiESD SIME Polska – wersja jednolita