OCHRONA TARYFOWA! 

Od początku roku 2022 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki oraz inne społecznie wrażliwe grupy mogą korzystać z ochrony taryfowej i korzystają z niższych cen gazu ziemnego.

Wprowadzono także od początku roku 2023 maksymalną cenę paliwa gazowego na poziomie 200,17 zł/MWh w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Nowelizacja Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, związana z sytuacją na rynku gazu, wydłużyła stosowanie tej ceny maksymalnej do okresu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Kto może skorzystać z ochrony taryfowej

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • związki zawodowe.

Jak skorzystać z ochrony taryfowej? 

 1. Gospodarstwa domowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową – nie muszą składać żadnych wniosków ani oświadczeń.
 2. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe – zgodnie z Ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.
 3. Pozostali klienci objęci Ustawą, jeżeli chcą skorzystać z ochrony taryfowej muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory oświadczeń określa rozporządzenie ministra Klimatu i Środowiska:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000021201.pdf

Pełna treść Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy przygotowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Termin złożenia oświadczenia?

Podmioty uprawnione do korzystania z ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, są zobowiązane do regularnego składania oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliwa gazowego, czyli tzw. oświadczeń o ochronie taryfowej. W przypadku posiadających umowy na okres dłuższy niż rok, takie oświadczenia powinny być składane co najmniej raz w ciągu roku.

Nowi Klienci, którzy chcą skorzystać z ochrony taryfowej od momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy, muszą złożyć oświadczenia dotyczące ochrony taryfowej przed zawarciem umowy.

Niezależnie od składania oświadczeń o ochronie taryfowej, istnieje obowiązek składania oświadczeń akcyzowych. W związku z tym, zachęcamy do regularnej weryfikacji aktualności złożonego oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego, mającego wpływ na naliczanie podatku akcyzowego, czyli tzw. oświadczenia akcyzowego. Jeśli zachodzą zmiany w sposobie wykorzystania gazu, istnieje obowiązek aktualizacji treści tego oświadczenia. Warto podkreślić, że treść oświadczenia akcyzowego wpływa na przyszłe skutki prawne i podatkowe.

Gdzie i jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu należy przesłać pocztą na adres: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew lub opatrzone podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania na adres e mail info@simepolska.pl