Ceny gazu stosowane przez SIME Polska dla odbiorców indywidulanych i innych odbiorców wrażliwych. 

SIME Polska Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu” wprowadzoną na początku bieżącego roku odbiorcy indywidualni oraz określona w Ustawie grupa tzw. odbiorców wrażliwych uprawnieni są do korzystania z ochrony taryfowej. Ochrona ta polega na tym, że dostawca gazu (w naszym przypadku SIME Polska) rozlicza uprawnionego odbiorcę ceną gazu w wysokości takiej jaka wynika z aktualnej taryfy stosowanej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zgodnie z Ustawą obecnie cena ta wynosi  20,017 gr/kWh (200,17 zł/MWh). Odbiorcy indywidulani i inni odbiorcy wrażliwi rozliczani są  od dnia 01 lutego br. według powyższej ceny i nic w tym zakresie się nie zmieniło niezależnie od stawek wynikających z taryfy SIME Polska. Różnica pomiędzy ceną płaconą przez naszych klientów a ceną wynikającą z naszej taryfy, opartej o koszty zakupu pokrywa zgodnie ze wspomnianą ustawą budżet Państwa. Nie muszą zatem Państwo wykonywać żadnych działań, bowiem ewentualna zmiana dostawcy gazu pozostanie bez wpływu na wysokość  rachunków (faktur)   płaconych przez Klientów SIME Polska określonych w Ustawie.

Dla przypomnienia poniżej lista podmiotów objętych ochroną taryfową zgodnie ze wskazaną powyżej Ustawą: 

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie i ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, 
 • kościoły i inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną, 
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne, 
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej, 
 • warsztaty terapii zajęciowej, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • spółdzielnie socjalne.

Jeśli masz pytania, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższym biurem obsługi SIME Polska.

Informacji udzielamy w naszych Biurach obsługi Klienta w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 oraz w Regionalnych Biurach Obsługi Klienta: w Głownie przy ul. Strażackiej 2 lok. 4 oraz w Łochowie przy ul. Długiej 15. Mogą do nas Państwo napisać na adres info@simepolska.pl lub porozmawiać z nami  pod numer 48 22 10 25 300.