Operatorzy systemów dystrybucyjnych, czyli m.in. SIME Polska sp. z o.o., są obowiązani do zamieszczania uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, na swoich stronach internetowych. Poniżej zamieszczamy Plan rozwoju SIME Polska Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2023-2027.

 

Plan rozwoju SIME Polska Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2023-2027