SIME Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Po otrzymaniu ewentualnych uwag od użytkowników systemu projekt zostanie zweryfikowany i zatwierdzony przez zarząd SIME Polska Sp. z o.o.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 02 grudnia 2020 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: o.oczkowska@simepolska.pl

Projekt IRiESD SIME Polska – zmiana 12.2020 – publikacja

Formularz zgłaszania uwag do IRiESD